Хьаьша
Сурат
Сурат
64
Сурат
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Аят
1
Аят
1 - 18
Джуз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Сурат 64, (В1аший 1ехабар)
Аллахlа цlераца
*
Аллахlа цlераца
Къахетаме волча
Къахетаме волча
Къахетам беш волча
Къахетам беш волча
64:1
Тасбихь ю
Тасбихь ю
Аллахlа
Аллахlа
сигаленашка мел долчои
*
*
сигаленашка мел долчои
лаьтта мел долчои
*
*
лаьтта мел долчои
Цунна я
Цунна я
мулк
мулк
Цунна ба
Цунна ба
хоастам а
хоастам а
Из
Из
масса
*
масса
хlаман
хlаман
Низкхоачаш ва
Низкхоачаш ва
64:2
Из
Из
Из ва
Из ва
шо хьакхеллар
шо хьакхеллар
тlаккха шух ва
тlаккха шух ва
кераста вар а
кераста вар а
шух ва
шух ва
им дуллар а
им дуллар а
Аллахl
Аллахl
оаш дер
*
оаш дер
Гуш ва
Гуш ва
64:3
Цо хьакхеллад
Цо хьакхеллад
сигаленаши
сигаленаши
лаьттеи
лаьттеи
бакъчунца, хьикмат долаш
бакъчунца, хьикмат долаш
шоана сурт а оттадаьд Цо
шоана сурт а оттадаьд Цо
тlаккха хоза а даьд Цо
тlаккха хоза а даьд Цо
шун сурташ
шун сурташ
Цунга да
Цунга да
верзар а
верзар а
64:4
Цунна хов
Цунна хов
сигаленашкеи
*
*
сигаленашкеи
лаьттеи мел дар
лаьттеи мел дар
Цунна хов
Цунна хов
оаш хьулдер а
*
оаш хьулдер а
оаш гучадоахар а
*
оаш гучадоахар а
Аллахl
Аллахl
Ховш ва
Ховш ва
ноакхошка дар
*
ноакхошка дар
64:5
Денадеций шуга
*
Денадеций шуга
хабар
хабар
керастал даьрий
*
керастал даьрий
хьалха
*
хьалха
Цар lайшар
Цар lайшар
шоай белха тlехьален lазап
*
шоай белха тlехьален lазап
царна хургда
царна хургда
lазап
lазап
лозавеш дола
лозавеш дола
64:6
Из
Из
болх хилар бахьан да
болх хилар бахьан да
царга ухаш хинна
*
царга ухаш хинна
шоай элчаш
шоай элчаш
белгалонашца
белгалонашца
Тlаккха акхар аьлар
Тlаккха акхар аьлар
Ай саго, нах
Ай саго, нах
нийсдергда вай?
нийсдергда вай?
Цига керастал дир цар
Цига керастал дир цар
дlа а бийрзар уж
дlа а бийрзар уж
Хьашт долаш вац (царга)
Хьашт долаш вац (царга)
Аллахl
Аллахl
Аллахl
Аллахl
Вlаьхий
Вlаьхий
Хоастаме ва
Хоастаме ва
64:7
Кхайкаду, йоах
Кхайкаду, йоах
керастал даьраш
*
керастал даьраш
шоаш юха гlовттабергбац
*
*
шоаш юха гlовттабергбац
lа дlаала
lа дlаала
Даьра гlовттабергба!
Даьра гlовттабергба!
Сай Даьлах дув ма буъ  аз
Сай Даьлах дув ма буъ аз
гlовттадерг ма-д шо
гlовттадерг ма-д шо
цул тlехьагlа
цул тlехьагlа
шуга дувцарг  а ма-д
шуга дувцарг а ма-д
оаш даьр
*
оаш даьр
Из
Из
Аллахlа
*
Аллахlа
атта ма-д
атта ма-д
64:8
Тlаккха им дилла оаш
Тlаккха им дилла оаш
Аллахlаца а
Аллахlаца а
Цун элчанца а
Цун элчанца а
нураца а
нураца а
из да из
из да из
Оаха ше доссадаь дола
Оаха ше доссадаь дола
Аллахl
Аллахl
оаш дер
*
оаш дер
дика Ховш ва
дика Ховш ва
64:9
Цо шо гулдергдола ди (хьоахаде
*
Цо шо гулдергдола ди (хьоахаде
гулбергболча дийнахьа
*
гулбергболча дийнахьа
Из
Из
lехавалар гучадоала ди да
*
lехавалар гучадоала ди да
ше им диллар
*
ше им диллар
Аллахlаца
Аллахlаца
ше яьр
ше яьр
цlена lамалаш
цlена lамалаш
Цо дlадоахаргда
Цо дlадоахаргда
цох
цох
цун вонаш
цун вонаш
из чувохийтарг а ва Цо
из чувохийтарг а ва Цо
ялсмала бешамашка
ялсмала бешамашка
лелача
лелача
шоашта кlалгlолла
*
шоашта кlалгlолла
хи-тоатолаш
хи-тоатолаш
уж даим хургболаш
уж даим хургболаш
цу чу
цу чу
даим
даим
Из
Из
толам ба
толам ба
боккха
боккха
64:10
Керастал даьраш
*
Керастал даьраш
шоаш харцдаьраш
шоаш харцдаьраш
Тха аяташ
Тха аяташ
уж
уж
жожагlата охлой ба
*
жожагlата охлой ба
шоаш даим хургболаш
шоаш даим хургболаш
цу чу
цу чу
мо верза меттиг а я из
*
мо верза меттиг а я из
64:11
ма кхаьчабац
*
ма кхаьчабац
цхьа
цхьа
бала
бала
пурамца мара
*
пурамца мара
Аллахlа
Аллахlа
Ше им диллар
*
Ше им диллар
Аллахlаца
Аллахlаца
Цо нийсдергда
Цо нийсдергда
цун дог
цун дог
Аллахl
Аллахl
масса
масса
хlама
хlама
Ховш ва
Ховш ва
64:12
Мутlахьа хила шо
Мутlахьа хила шо
Аллахlа
Аллахlа
мутlахьа хила шо
мутlахьа хила шо
элчанна
элчанна
нагахь
нагахь
шо дlадерзе
шо дlадерзе
Тха элчан тlа ма дац
*
*
Тха элчан тlа ма дац
дlакхайкадар  мара
дlакхайкадар мара
белггала
белггала
64:13
Аллахl
Аллахl
кхы даьла вац
*
кхы даьла вац
Из мара
*
Из мара
Цхьан Аллахlа
*
Цхьан Аллахlа
болх дlатlабуллалба
болх дlатlабуллалба
им диллачар
им диллачар
64:14
Хlай
Хlай
им диллараш
*
им диллараш
Боккъал
Боккъал
шун истех а
*
шун истех а
шун дезалех а цхьабараш
шун дезалех а цхьабараш
моастагlий ма-б
моастагlий ма-б
шоана
шоана
тlаккха царех  лоралелаш
тlаккха царех лоралелаш
нагахь
нагахь
шо къинтlерадоале
шо къинтlерадоале
оаш къахетам гучабоаккхе
оаш къахетам гучабоаккхе
оаш гешт а дой
оаш гешт а дой
боккъал
боккъал
Аллахl
Аллахl
Гешт деш
Гешт деш
Къахетаме ма-в
Къахетаме ма-в
64:15
Боккъал
Боккъал
шун рузкъаш а
шун рузкъаш а
шун дезал а
шун дезал а
питам ба
питам ба
хlаьта Аллахlа гарга
*
хlаьта Аллахlа гарга
йоал я
йоал я
йоккха
йоккха
64:16
Тlаккха шо кхералаш
Тlаккха шо кхералаш
Аллахlах
Аллахlах
шоай низ ма кхоачча
*
шоай низ ма кхоачча
ладувгlалаш
ладувгlалаш
мутlахьа а хилалаш
мутlахьа а хилалаш
рузкъа дlадахийта оаш
рузкъа дlадахийта оаш
дикагlа долаш
дикагlа долаш
шоашта
шоашта
ше лораваьр
*
ше лораваьр
йоакхалах
йоакхалах
ший дегlа
ший дегlа
уж
уж
шоаш
шоаш
даькъала хиннараш ба
даькъала хиннараш ба
64:17
Нагахь
Нагахь
оаш юхалург лой
оаш юхалург лой
Аллахlа
Аллахlа
юхалург даларца
юхалург даларца
хоза
хоза
Цо совдоаккхаргда из
Цо совдоаккхаргда из
шоана
шоана
гешт а дергда Цо
гешт а дергда Цо
шоана
шоана
Аллахl
Аллахl
Шукар деш
Шукар деш
Кlаьда ва
Кlаьда ва
64:18
Ховш вар ва Из
Ховш вар ва Из
къайлагlа а
къайлагlа а
гучахьа а дар
гучахьа а дар
Сийдолашвар
Сийдолашвар
Говзавар ва Из
Говзавар ва Из