Хьаьша
Сурат
Сурат
60
Сурат
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Аят
1
Аят
1 - 13
Джуз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Сурат 60, (Ше (кхычо) зувш яр)
Аллахlа цlераца
*
Аллахlа цlераца
Къахетаме волча
Къахетаме волча
Къахетам беш волча
Къахетам беш волча
60:1
Хlай
Хlай
им диллараш
*
им диллараш
оаш ма лувца
*
оаш ма лувца
Са мостагlий а
Са мостагlий а
шоай моастагlий а
шоай моастагlий а
доттагlий бий
доттагlий бий
оашош кхувсаш, дlахайташ
оашош кхувсаш, дlахайташ
царга
царга
дукха безаш хилар
дукха безаш хилар
керастал ма даьдий цар
*
керастал ма даьдий цар
шуга деннача
*
шуга деннача
бакъчунца
*
бакъчунца
шоаш аравоахаш
шоаш аравоахаш
элча а
элча а
шо а
шо а
оаш им дилар бахьан
*
оаш им дилар бахьан
Аллахlаца
Аллахlаца
шун Даьла волча
шун Даьла волча
нагахь
нагахь
шо дале
шо дале
шоаш арадаьнна
шоаш арадаьнна
гlоазот де а
гlоазот де а
Са наькъ тlа
*
Са наькъ тlа
лехаш а
лехаш а
Со раьза хилар
Со раьза хилар
оаш къайлагlа дlа а дувцаш
оаш къайлагlа дlа а дувцаш
царга
царга
дукхабезарах, царна дезар
дукхабезарах, царна дезар
Со
Со
Ховш ва
Ховш ва
оаш къайладихьар а
*
оаш къайладихьар а
оаш гучадаьккхар а
*
оаш гучадаьккхар а
хlаьта из даьр
*
хlаьта из даьр
шух
шух
тиннав из
*
тиннав из
нийсача
нийсача
наькъах
наькъах
60:2
нагахь
нагахь
уж шул котбоале
уж шул котбоале
уж хургба
уж хургба
шоана
шоана
моастагlий
моастагlий
цар тlакхухьарг а да
цар тlакхухьарг а да
шоана
шоана
шоай кулгаш а
шоай кулгаш а
шоай метташ а
шоай метташ а
вонца
вонца
царна дезар
царна дезар
оаш керастал доре
*
оаш керастал доре
60:3
банне
банне
пайда бергбац шоана
пайда бергбац шоана
шун гаргалонаш а
шун гаргалонаш а
е шун дезало а
*
е шун дезало а
къематдийнахьа
*
къематдийнахьа
кхел ергья Цо
кхел ергья Цо
шоана юкъе
шоана юкъе
Аллахl
Аллахl
оаш дер
*
оаш дер
Гуш ва
Гуш ва
60:4
Хиннаб
*
Хиннаб
шоана
шоана
хьокхам
хьокхам
хоза
хоза
Ибрахlимагахь а
*
Ибрахlимагахь а
хинначаргахь а
хинначаргахь а
цунца цхьан
цунца цхьан
цар аьннача хана
*
цар аьннача хана
шоай къамага
шоай къамага
Боккъал тхо
Боккъал тхо
цlена да
цlена да
шух а
шух а
оаш lибадат дечох а
*
оаш lибадат дечох а
Аллахl воацаш
*
*
Аллахl воацаш
Керастал ду оаха, харцдаьд оаха
Керастал ду оаха, харцдаьд оаха
шуца, шо
шуца, шо
гуча а даьннад
гуча а даьннад
тхонеи
тхонеи
шоанеи юкъе
шоанеи юкъе
моастагlал а
моастагlал а
эгlазло а
эгlазло а
даим хургдола
даим хургдола
оаш им диллалца
*
оаш им диллалца
Аллахlаца
Аллахlаца
Цаl волча
Цаl волча
аьннар мел доацар
*
аьннар мел доацар
Ибрахlима
Ибрахlима
ший даьга
ший даьга
Гештдар дехарг ма-д аз
Гештдар дехарг ма-д аз
хьона
хьона
Аз доалахь а ма дац
*
Аз доалахь а ма дац
хьона
хьона
Аллахlагара
*
Аллахlагара
цхьаккха а
цхьаккха а
хlама
хlама
хlай тха Даьла
хlай тха Даьла
Хьона цхьаннена
Хьона цхьаннена
дlатlабиллаб Оаха болх
дlатlабиллаб Оаха болх
Хьога
Хьога
дийрзад
дийрзад
Хьога да
Хьога да
юхаверзар
юхаверзар
60:5
Хlай тха Даьла
Хlай тха Даьла
Тхох ма белахь
*
Тхох ма белахь
питам, зем
питам, зем
керастал даьчарна
*
керастал даьчарна
гешт а де lа
гешт а де lа
тхона
тхона
хlай тха Даьла
хlай тха Даьла
боккъал Хьо
боккъал Хьо
Хьо
Хьо
Сийдолашвар
Сийдолашвар
Говзавар ва
Говзавар ва
60:6
дув ма буъ Аз
дув ма буъ Аз
хиннад
хиннад
шоана
шоана
царгахь
царгахь
хьокхам
хьокхам
хоза
хоза
ше хинначоа
*
ше хинначоа
сатувсаш
сатувсаш
Аллахlага а
Аллахlага а
тlеххьарча денга а
*
тlеххьарча денга а
хlаьта ше дlавийрзар
*
хlаьта ше дlавийрзар
боккъал
боккъал
Аллахl
Аллахl
Ше
Ше
Вlаьхийвар
Вlаьхийвар
Хоастамевар ма-в
Хоастамевар ма-в
60:7
Гарга ва
Гарга ва
Аллахl
Аллахl
Ше бе
*
Ше бе
шоанеи
шоанеи
оаш моастагlал леладаьчарнеи юкъе
*
*
оаш моастагlал леладаьчарнеи юкъе
царех
царех
безам
безам
Аллахl
Аллахl
Низкхоачаш
Низкхоачаш
Аллахl
Аллахl
Гешт деш
Гешт деш
Къахетаме ва
Къахетаме ва
60:8
Нахlи дац шуга
*
Нахlи дац шуга
Аллахlа
Аллахlа
шуца тlом банза болчарех
*
*
*
шуца тlом банза болчарех
дингахь
*
дингахь
шо арадаханза
*
шо арадаханза
шоай цlеношкара
*
шоай цlеношкара
оаш царна дика дарах
*
оаш царна дика дарах
оаш нийсо лелаярах а
оаш нийсо лелаярах а
царца
царца
Боккъал
Боккъал
Аллахl
Аллахl
дукха безаш ва
дукха безаш ва
нийсхо ераш
нийсхо ераш
60:9
Бакъда
Бакъда
нахlи да шуга
нахlи да шуга
Аллахlа
Аллахlа
шуца тlом баьрех
*
*
шуца тlом баьрех
дингахь
*
дингахь
шо арадаьхарех
шо арадаьхарех
шоай цlеношкара
*
шоай цlеношкара
шоаш гlо даьрех
шоаш гlо даьрех
шо арадахара
*
шо арадахара
оаш царех доттагlий барах
*
оаш царех доттагlий барах
Царех  доттагlий баьраш
*
Царех доттагlий баьраш
уж
уж
шоаш зуламхой ма-б
*
шоаш зуламхой ма-б
60:10
Хlай
Хlай
им диллараш
*
им диллараш
шо долча боагlе
*
шо долча боагlе
им дилла кхалнах
им дилла кхалнах
хlижрат деш
хlижрат деш
уж зе оаш
уж зе оаш
Аллахl
Аллахl
дика Ховш ва
дика Ховш ва
цар им диллар
цар им диллар
нагахь
нагахь
шоашта хой цар им диллалга
*
шоашта хой цар им диллалга
юха ма берзабелаш уж
*
юха ма берзабелаш уж
керасташа болча
*
керасташа болча
бац
бац
уж
уж
хьаьнала
хьаьнала
царна
царна
е
е
уж  а бац
уж а бац
хьаьнала болаш
хьаьнала болаш
царна
царна
царна дlале оаш
царна дlале оаш
цар дlаденнар
*
цар дlаденнар
дац
дац
къа
къа
шоана
шоана
оаш уж боалабарах
*
оаш уж боалабарах
оаш царна дlаделча
*
оаш царна дlаделча
цар урдуш
цар урдуш
Оаш ма лоаттабелаш
*
Оаш ма лоаттабелаш
керастал тlа бисача кхалнахаца мах
*
керастал тlа бисача кхалнахаца мах
оаш хьадехалаш
оаш хьадехалаш
оашош дlаденнар
*
оашош дlаденнар
цар а дlадехалда
цар а дlадехалда
шоаш дlаденнар
*
шоаш дlаденнар
Из
Из
хьукам да
хьукам да
Аллахlа
Аллахlа
Цо хьукам ду
Цо хьукам ду
шоана юкъе
шоана юкъе
Аллахl
Аллахl
Ховш
Ховш
Говза ва
Говза ва
60:11
нагахь
нагахь
едда дlайоде
едда дlайоде
шун истех цаl
*
*
шун истех цаl
керасташ болча
*
керасташ болча
тlаккха оаш гlоазот даь фос йоаккхе
тlаккха оаш гlоазот даь фос йоаккхе
дlале оаш
дlале оаш
царна
царна
дlабахачарна
дlабахачарна
шоай истий
шоай истий
цар деннар миссел
*
*
цар деннар миссел
шо кхералаш
шо кхералаш
Аллахlах
Аллахlах
Из ва Из
Из ва Из
шо
шо
Шийца
Шийца
им дилла волча
им дилла волча
60:12
Хlай
Хlай
пайхамар
пайхамар
хьо волча баьхкача
*
хьо волча баьхкача
кхалнах
кхалнах
байlат е
байlат е
шоаш новкъост тохаргдац  аьнна
*
*
*
шоаш новкъост тохаргдац аьнна
Аллахlах
Аллахlах
хlама
хlама
е
е
хlама лочкъаергьяц
хlама лочкъаергьяц
е
е
зина дергдац
зина дергдац
е
е
доадергдац
доадергдац
шоай бераш
шоай бераш
е
е
йоалергьяц
йоалергьяц
хоарцо
хоарцо
шоаш из тlакхоллаш
шоаш из тlакхоллаш
шоай кулгаштеи
*
шоай кулгаштеи
шоай когаштеи юкъе
шоай когаштеи юкъе
е
е
хьона lаьса  а хургбац
хьона lаьса а хургбац
дика хlама даргахь аьнна
*
дика хlама даргахь аьнна
цар байlат къоабал елахь
цар байlат къоабал елахь
гештдар а дехалахь
гештдар а дехалахь
царна
царна
Аллахlагара
Аллахlагара
боккъал
боккъал
Аллахl
Аллахl
Гешт деш
Гешт деш
Къахетаме ма-в
Къахетаме ма-в
60:13
Хlай
Хlай
им диллараш
*
им диллараш
доттагlий ма белаш
*
доттагlий ма белаш
нахах
нахах
эгlаза ваха бола
эгlаза ваха бола
Аллахl
Аллахl
шоашта
шоашта
дог дилла ба уж
*
дог дилла ба уж
аьхартденах
*
аьхартденах
дог дилларах тара
*
дог дилларах тара
керасташа
керасташа
каша охлой юхабахкарах
*
*
каша охлой юхабахкарах