Хьаьша
Сурат
Сурат
4
Сурат
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Аят
1
Аят
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 160
161 - 176
Джуз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Сурат 4, Ан-Нисаъ (Кхалнах)
Аллахlа цlераца
*
Аллахlа цlераца
Къахетаме волча
Къахетаме волча
Къахетам беш волча
Къахетам беш волча
4:1
Ва
Ва
нах
нах
шо кхералаш
шо кхералаш
шоай Даьлах
шоай Даьлах
Из ва Из
Из ва Из
шо хьакхелла
шо хьакхелла
дегlах
*
дегlах
цхьан
цхьан
Ше кхелла
Ше кхелла
цунах
цунах
цунна сесаг
цунна сесаг
Ше боаржадаь, бийкъа
Ше боаржадаь, бийкъа
цу шиннех
цу шиннех
маlнах а
маlнах а
дуккха
дуккха
кхалнах а
кхалнах а
шо кхера
шо кхера
Аллахlах
Аллахlах
Из ва Из
Из ва Из
оаш шоайла дехаш
оаш шоайла дехаш
Цунца
Цунца
гаргалонах а (кхера, тедарах)
гаргалонах а (кхера, тедарах)
боккъала а
боккъала а
Аллахl
Аллахl
Из ва
Из ва
шоана тlехь
шоана тlехь
Хьожаш, Тlаэтта
Хьожаш, Тlаэтта
4:2
оаш дlалелаш
оаш дlалелаш
бошта
бошта
цар рузкъаш
цар рузкъаш
ма
ма
хувцалаш
хувцалаш
бlехадар, во дар
бlехадар, во дар
цlеначунца
цlеначунца
ма
ма
даалаш
даалаш
цар рузкъаш
цар рузкъаш
дlаэдаь
дlаэдаь
шоай рузкъашца
шоай рузкъашца
боккъала а из
боккъала а из
из да
из да
къа
къа
доаккха
доаккха
4:3
нагахь
нагахь
шо кхере
шо кхере
ца яр
ца яр
оашаш нийсхо
оашаш нийсхо
бошта юкъе,бошкахь
*
бошта юкъе,бошкахь
хlаьта оаш йоалае
хlаьта оаш йоалае
из
из
хозахийттар
хозахийттар
шоана
шоана
кхалнахах
*
кхалнахах
шиъ
шиъ
кхоъ
кхоъ
йиъ
йиъ
нагахь
нагахь
шо кхере
шо кхере
ца ярах
ца ярах
оашаш нийсхо ца ярах
оашаш нийсхо ца ярах
тlаккха цаl (йоалае)
тlаккха цаl (йоалае)
е
е
из
из
доалахь яр
доалахь яр
шуна аьтта кулго
шуна аьтта кулго
из
из
гаргагlа да
гаргагlа да
ца бара
ца бара
оаш оза-безам
оаш оза-безам
4:4
оаш дlалелаш
оаш дlалелаш
кхалнаха
кхалнаха
цар урдош
цар урдош
дог раьза долаш
дог раьза долаш
нагахь
нагахь
уж раьза хуле
уж раьза хуле
шоана (дита)
шоана (дита)
хlамах
*
хlамах
цунах
цунах
дог раьза долаш
дог раьза долаш
хlаьта из даа оаш
хlаьта из даа оаш
цlена долаш
цlена долаш
хьаьнал долаш
хьаьнал долаш
4:5
оаш дlа ма ле
*
оаш дlа ма ле
lовдалчарна
lовдалчарна
шоай рузкъаш
шоай рузкъаш
уж да уж
уж да уж
даь
даь
Аллахlа
Аллахlа
шоана
шоана
вахар оттадеш
вахар оттадеш
царна рузкъа ле
царна рузкъа ле
цунах
цунах
царна тlадувха
царна тlадувха
оаш ала
оаш ала
царга
царга
дош
дош
хоза
хоза
4:6
зе оаш
зе оаш
бой
бой
уж кхаьчача
*
*
уж кхаьчача
саг йоалаерга
саг йоалаерга
нагахь
нагахь
шоана гой
шоана гой
царгара
царгара
нийсо, тоабалар
нийсо, тоабалар
хlаьта дlале оаш
хlаьта дlале оаш
царга
царга
цар рузкъаш
цар рузкъаш
ма
ма
даалаш уж
даалаш уж
доазона тlехдувлаш
доазона тlехдувлаш
сихо а еш
сихо а еш
уж боаккхий хилар (кхераш)
*
уж боаккхий хилар (кхераш)
из саг
из саг
ше хиннар
ше хиннар
вlаьхий
вlаьхий
юхакхеталва из
юхакхеталва из
из саг
из саг
ше хинар
ше хинар
къе
къе
дуалда  цо
дуалда цо
дикачунца
дикачунца
хlаьта
хlаьта
оаш дlаделча
оаш дlаделча
царга
царга
цар рузкъаш
цар рузкъаш
тешаш овттабе
тешаш овттабе
царна тlехь
царна тlехь
кхоачам а ба
кхоачам а ба
Аллахl
Аллахl
хьисаб деш хилара
хьисаб деш хилара
4:7
маlнаха доагlа
маlнаха доагlа
дакъа
дакъа
цу хlамах
цу хlамах
ше дитача
ше дитача
дас-нанасеи
дас-нанасеи
гаргарчареи
гаргарчареи
кхалнаха а доагlа
кхалнаха а доагlа
дакъа
дакъа
цу хlамах
цу хlамах
дитачох
дитачох
дас-нанасеи
дас-нанасеи
гаргарчареи
гаргарчареи
цу хlамах
цу хlамах
кlеззига долчох а
кlеззига долчох а
цунах
цунах
е
е
дукха долчох а
дукха долчох а
дакъа долаш
дакъа долаш
параз даь,хьакъоастадаь
параз даь,хьакъоастадаь
4:8
баьхкача
*
баьхкача
декъача (хана)
декъача (хана)
дай
дай
гаргалона
гаргалона
бой а
бой а
миска нах а
миска нах а
царна рузкъа ле оаш
царна рузкъа ле оаш
цунах
цунах
оаш ала
оаш ала
царга
царга
дош
дош
хоза
хоза
4:9
кхералба
кхералба
ужаш
ужаш
нагахь санна шоаш дитача
*
нагахь санна шоаш дитача
шоашта тlехь
*
шоашта тlехь
тlехье, фу
тlехье, фу
ийша дола
ийша дола
шоаш кхераргболаш хинна
шоаш кхераргболаш хинна
царна тlехь
царна тlехь
хlаьта кхералба уж
хlаьта кхералба уж
Аллахlах
Аллахlах
оалалда цар
оалалда цар
дош
дош
нийса дола
нийса дола
4:10
боккъала
боккъала
ужаш
ужаш
шоаш дуаш бараш
шоаш дуаш бараш
рузкъаш
рузкъаш
бой
бой
хьакъ доацаш, бокъо йоацаш
хьакъ доацаш, бокъо йоацаш
цар ма яац
*
цар ма яац
шоай керашкахь
*
шоай керашкахь
цlи мара
цlи мара
чу а гlорг ма-б уж
чу а гlорг ма-б уж
жожагlате
жожагlате
4:11
шоага васкет ду, амар ду
шоага васкет ду, амар ду
Аллахlа
Аллахlа
шун дезалашкахь
*
шун дезалашкахь
цхьан маlа сага доагlа
цхьан маlа сага доагlа
тар дар
тар дар
даькъах
даькъах
шин кхалсага
шин кхалсага
нагахь санна
нагахь санна
уж хуле
уж хуле
кхалнах
кхалнах
дукхагlа, совгlа
дукхагlа, совгlа
шиннел
шиннел
хlаьта царна доагlа
хlаьта царна доагlа
кхаьнех ши дакъа
кхаьнех ши дакъа
цу хlамах
цу хlамах
цо дитачох
цо дитачох
нагахь
нагахь
из яле
из яле
цаl
цаl
тlаккха цунна доагlа
тlаккха цунна доагlа
ах
ах
цунна даьне-нанне
цунна даьне-нанне
хlаранена доагlа
*
хlаранена доагlа
цу шинех
цу шинех
ялхлагlа дакъа
ялхлагlа дакъа
цу хlамах
цу хlамах
цо дитачох
цо дитачох
нагахь санна
нагахь санна
вале
вале
цунна
цунна
дезалхо
дезалхо
нагахь
нагахь
веце
*
веце
цунна
цунна
дезалхо
дезалхо
цунгара ирс а эце
цунгара ирс а эце
цун даси нанаси
цун даси нанаси
тlаккха цун нанна доагlа
тlаккха цун нанна доагlа
кхоалагlа дакъа
кхоалагlа дакъа
нагахь санна
нагахь санна
бале
бале
цунна
цунна
вежарий
вежарий
тlаккха цунна нанна доагlа
тlаккха цунна нанна доагlа
ялхлагlа дакъа
ялхлагlа дакъа
васкет кхоачашдаьчул тlехьагlа
*
*
васкет кхоачашдаьчул тlехьагlа
цо васкет даь хинна дола
цо васкет даь хинна дола
шийца
шийца
е
е
декхар (дlаденначул тlехьагlа
декхар (дlаденначул тlехьагlа
шун дай
шун дай
шун къонгаш
шун къонгаш
шоана хац
*
шоана хац
царех малагl ва
царех малагl ва
гаргагlа
гаргагlа
шоана
шоана
пайда бара
пайда бара
параз даь да из
параз даь да из
Аллахlагар
*
Аллахlагар
боккъала
боккъала
Аллахl
Аллахl
Из ва
Из ва
Ховш
Ховш
Говза
Говза
4:12
шоана доагlа
шоана доагlа
ах
ах
цу хlамах
цу хlамах
дитачох
дитачох
шун исташ
шун исташ
нагахь санна
нагахь санна
ца
ца
хуле
хуле
цар
цар
дезалхо
дезалхо
нагахь санна
нагахь санна
хуле
хуле
цар
цар
дезалхо
дезалхо
тlаккха шоана доагlа
тlаккха шоана доагlа
диълагlа дакъа
диълагlа дакъа
цу хlамах
цу хlамах
цар дитачох
цар дитачох
васкет кхоачашдаьчул тlехьагlа
*
*
васкет кхоачашдаьчул тlехьагlа
цар васкет деш дола
цар васкет деш дола
шийца
шийца
е
е
декхарал тlехьагlа
декхарал тlехьагlа
царна доагlа
царна доагlа
диълагlа дакъа
диълагlа дакъа
цу хlамах
цу хlамах
оаш дитачох
оаш дитачох
нагахь
нагахь
ца
ца
хуле
хуле
шуна
шуна
дезалхо
дезалхо
нагахь
нагахь
вале
вале
шуна
шуна
дезалхо
дезалхо
тlаккха царна доагlа
тlаккха царна доагlа
бархlлагlа дакъа
бархlлагlа дакъа
цу хlамах
цу хlамах
оаш дитачох
оаш дитачох
васкет кхоачашдаьчул тlехьагlа
*
*
васкет кхоачашдаьчул тlехьагlа
оаш васкет деш
оаш васкет деш
шийца
шийца
е
е
декхара тlехьагlа
декхара тlехьагlа
нагахь санна
нагахь санна
хуле
хуле
къонах
къонах
шийх ирс эцаш
шийх ирс эцаш
да а дезалхо а воацаш
да а дезалхо а воацаш
е
е
кхалсаг хуле
кхалсаг хуле
ший волаш
ший волаш
вош
вош
е
е
йиш
йиш
тlаккха хlаранена доагlа
*
тlаккха хlаранена доагlа
цу шинех
цу шинех
ялхлаг!а дакъа
ялхлаг!а дакъа
нагахь
нагахь
уж бале
уж бале
дукхаг!а
дукхаг!а
цул
*
цул
тlаккха уж
тlаккха уж
юкъа ба
юкъа ба
кхоалагlча даькъана
*
кхоалагlча даькъана
васкетал тlехьагlа
*
*
васкетал тlехьагlа
цо васкет деш
цо васкет деш
шийца
шийца
е
е
декхара тlехь
декхара тlехь
зе дар а доацаш
*
зе дар а доацаш
васкет долаш
васкет долаш
Аллахlагар
*
Аллахlагар
Аллахl
Аллахl
Ховш ва
Ховш ва
Кlаьда мерза ва
Кlаьда мерза ва
4:13
уж
уж
доазонаш да
доазонаш да
Аллахlа
Аллахlа
из саг
из саг
ше мутlахь хиннар
ше мутlахь хиннар
Аллахlаи
Аллахlаи
Цунна элчаннеи
Цунна элчаннеи
чувохийтаргва Цо из
чувохийтаргва Цо из
ялсмалена бешамашка
ялсмалена бешамашка
лелаш йола
лелаш йола
шоашта кlалгlолла
*
шоашта кlалгlолла
хи тоатолаш
хи тоатолаш
даим хургболаш уж
даим хургболаш уж
цу чу
цу чу
из
из
толам ба
толам ба
боккха бола
боккха бола
4:14
из саг
из саг
ше lаьса хиннар
ше lаьса хиннар
Аллахlаи
Аллахlаи
Цунна элчаннеи
Цунна элчаннеи
ше тlехвийннар
ше тlехвийннар
Цун доазонашта
Цун доазонашта
чувохийтаргва Цо из
чувохийтаргва Цо из
жожагlате
жожагlате
даим хургволаш
даим хургволаш
цу чу
цу чу
цун хургда
цун хургда
lазап
lазап
сизавоаккхаш дола
сизавоаккхаш дола
4:15
ужаш
ужаш
шоаш боагlараш
шоаш боагlараш
бlехача хlамага
бlехача хlамага
шун кхалнахах
*
шун кхалнахах
оаш тешаш овттабе
оаш тешаш овттабе
царна духьал
царна духьал
виъ (теш)
виъ (теш)
шух вола
шух вола
нагахь
нагахь
цар тешал дой
цар тешал дой
хlаьта чубохка уж
хlаьта чубохка уж
цlеношка
*
цlеношка
уж дlакхолхабаллалца
*
уж дlакхолхабаллалца
валаро
валаро
е
е
баллалца, оттабаллалца
баллалца, оттабаллалца
Аллахlа
Аллахlа
царна
царна
никъ
никъ
4:16
уж шиъ
уж шиъ
цунга воагlаш вола
цунга воагlаш вола
шух
шух
цу шиннена халахетар де оаш
цу шиннена халахетар де оаш
нагахь
нагахь
цу шинне тоба дой
цу шинне тоба дой
шоай lамал цар тоа а йой
шоай lамал цар тоа а йой
хlаьта дlадерз шо
хlаьта дlадерз шо
цу шинех
цу шинех
боккъал
боккъал
Аллахl
Аллахl
из ва
из ва
тоба къоабал деш
тоба къоабал деш
Къахетаме
Къахетаме
4:17
духхьал
духхьал
тоба дар да
тоба дар да
Аллахlа тlа
*
Аллахlа тlа
цу наха
цу наха
шоаш деш
шоаш деш
во хlам
во хlам
ца ховш (лоlам болаш)
ца ховш (лоlам болаш)
тlаккха
тlаккха
шоаш тоба деш
шоаш тоба деш
гарга
*
гарга
хlаьта ужаш
хlаьта ужаш
тоба къоабалдергда
тоба къоабалдергда
Аллахlа
Аллахlа
царгар
царгар
ва
ва
Аллахl
Аллахl
Ховш
Ховш
Говза
Говза
4:18
дац
дац
тоба дар
тоба дар
цу наха
цу наха
шоаш хьадеш болчарна
шоаш хьадеш болчарна
во хlамаш
*
во хlамаш
деча
*
деча
царех цхьанега
царех цхьанега
валар
валар
оал цо
оал цо
боккъал аз
боккъал аз
тоба даьд аз
тоба даьд аз
хlанз
хlанз
е
е
царна а дац
царна а дац
шоаш леш болчарна
шоаш леш болчарна
шоаш а болаш
шоаш а болаш
кераста
кераста
ужаш
ужаш
Оаха кийчдаьд
Оаха кийчдаьд
царна
царна
lазап
lазап
лозавеш дола
лозавеш дола
4:19
хlай
хlай
ужаш
ужаш
им диллараш
им диллараш
дац
дац
хьаьнал
хьаьнал
шоана
шоана
оаш ирс эцар (оаш битар)
*
оаш ирс эцар (оаш битар)
кхалнах
кхалнах
низагlа
низагlа
е
е
уж юха а ма бетта оаш
уж юха а ма бетта оаш
оашаш дlахьоргдолаш
оашаш дlахьоргдолаш
цхьадар
цхьадар
цу хlамах
цу хlамах
оаш царна денначох
оаш царна денначох
нагахь
нагахь
цар ца дой (мара)
*
цар ца дой (мара)
бlеха хlама
бlеха хlама
белгалдола
белгалдола
царца дах шо
царца дах шо
дикачунца
дикачунца
нагахь
нагахь
шоана уж ца безе
шоана уж ца безе
хlаьта гарга да
хlаьта гарга да
шоана цадезар
*
шоана цадезар
моллагlа цхьа хlама
моллагlа цхьа хlама
да а деш
да а деш
Аллахlа
Аллахlа
цунгахь
цунгахь
дика
дика
дуккха
дуккха
4:20
нагахь
нагахь
шоана лой
шоана лой
хувцар
хувцар
цхьа сесаг
цхьа сесаг
когаметта
когаметта
( кхыча) сесага
( кхыча) сесага
оаш дlаденна а дале
оаш дlаденна а дале
царех цхьаннена
царех цхьаннена
дукха рузкъа
дукха рузкъа
хlаьта
хlаьта
оаш хьа ма эцалаш
оаш хьа ма эцалаш
цунах
цунах
цхьаккха хlама
цхьаккха хlама
ай хьаэца оаш из
ай хьаэца оаш из
харцонца
харцонца
къа а деш
къа а деш
белггала
белггала