Хьаьша
Сурат
Сурат
31
Сурат
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Аят
1
Аят
1 - 20
21 - 34
Джуз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Сурат 31, Лукъман (Лукъман )
Аллахlа цlераца
*
Аллахlа цlераца
Къахетаме волча
Къахетаме волча
Къахетам беш волча
Къахетам беш волча
31:1
Алиф. Лам. Мим.
Алиф. Лам. Мим.
31:2
Ераш
Ераш
аяташ да
аяташ да
Китаба
Китаба
говзача
говзача
31:3
нийсдар а
нийсдар а
къахетам а болаш
къахетам а болаш
дика дерашта
дика дерашта
31:4
уж ба уж
уж ба уж
шоаш лоаттадеш
шоаш лоаттадеш
ламаз
ламаз
шоаш дlалуш
шоаш дlалуш
загат
загат
шоаш
шоаш
аьхартденах
аьхартденах
шоаш
шоаш
догтийша а болаш
догтийша а болаш
31:5
уж
уж
нийсача хlаман тlехьа ба
*
нийсача хlаман тlехьа ба
шоай Даьлагара дола
*
шоай Даьлагара дола
уж
уж
шоаш
шоаш
даькъала хиннараш а ба
даькъала хиннараш а ба
31:6
нахах ва
*
нахах ва
из саг
из саг
эцаш вар
эцаш вар
даьсса
даьсса
къамаьл
къамаьл
ше тувлабергболаш
ше тувлабергболаш
наькъах
*
наькъах
Аллахlа
Аллахlа
доацаш
доацаш
lилма
lилма
из лоацаргболаш а
из лоацаргболаш а
кхардаш
кхардаш
ужаш
ужаш
царна хургда
царна хургда
lазап
lазап
сизавоаккха
сизавоаккха
31:7
дийшача
*
дийшача
цунна
цунна
Тха аяташ
Тха аяташ
дlаверза из
дlаверза из
курал еш
курал еш
ше волаш сана
ше волаш сана
уж хеза доацаш
*
уж хеза доацаш
долаш санна
долаш санна
ший шин лерга чу
*
ший шин лерга чу
къорал
къорал
кхаъ баккха lа цунга
кхаъ баккха lа цунга
lазапаца
lазапаца
лозавеш
лозавеш
31:8
боккъал
боккъал
ужаш
ужаш
им диллараш
им диллараш
шоаш яьраш
шоаш яьраш
цlена lамалаш
цlена lамалаш
царна хургья
царна хургья
ялсмала бешамаш
ялсмала бешамаш
ниlмата
ниlмата
31:9
даим хургба уж
даим хургба уж
цу чу
цу чу
чlоагlо ярца
чlоагlо ярца
Аллахlа
Аллахlа
бакъдолаш
бакъдолаш
Из
Из
Сийдолашвар, Чlоагlавар
Сийдолашвар, Чlоагlавар
Говзавар ва
Говзавар ва
31:10
кхеллай Цо
кхеллай Цо
сигаленаш
сигаленаш
доацаш
доацаш
бlоагlий
бlоагlий
шоана гуш
шоана гуш
тайсад, дегlад Цо
тайсад, дегlад Цо
лаьтта
*
лаьтта
лоамаш, чlоагlа дагlараш
лоамаш, чlоагlа дагlараш
из хьувргдоацаш
*
из хьувргдоацаш
шуца
шуца
доаржадаьд, кхеллад Цо
доаржадаьд, кхеллад Цо
цу тlа
цу тlа
шедола
*
шедола
дийна дlалела хlама
дийна дlалела хlама
доссадаьд Оаха
доссадаьд Оаха
сигалара
*
сигалара
хий
хий
тlаккха хьатlадалийтад Оаха
тlаккха хьатlадалийтад Оаха
цу тlа
цу тlа
хlара
*
хlара
даькъах
даькъах
сийдолча
сийдолча
31:11
ер
ер
кхоллам ба
кхоллам ба
Аллахlа
Аллахlа
хlаьта хьахьокхал сона
хlаьта хьахьокхал сона
фу
фу
кхеллад
кхеллад
цар
цар
Из воацачар
*
Из воацачар
бакъда
бакъда
зуламхой
зуламхой
тилар чу ба
*
тилар чу ба
белггала
белггала
31:12
дув ма буъ Аз
дув ма буъ Аз
Оаха деннадар
Оаха деннадар
Лукъмана
Лукъмана
хьикмат
хьикмат
:
:
шукар де lа аьнна
шукар де lа аьнна
Аллахlа
Аллахlа
из саг
из саг
ше шукар даьр
ше шукар даьр
цо шукар ма дац
*
цо шукар ма дац
шийна мара
шийна мара
хlаьта керастал даьр
*
хlаьта керастал даьр
боккъал а
боккъал а
Аллахl
Аллахl
Вlаьхий а
Вlаьхий а
Хоастаме а ма-в
Хоастаме а ма-в
31:13
аьннача хана
*
аьннача хана
Лукъмана
Лукъмана
ший воlага
ший воlага
ше
ше
цуннна хьехам беш волаш
цуннна хьехам беш волаш
хlай са кlаьнк, воlилг
хlай са кlаьнк, воlилг
новкъост ма ветталахь
*
новкъост ма ветталахь
Аллахlах
Аллахlах
боккъал
боккъал
ширкал, новкъост веттар
ширкал, новкъост веттар
зулам ма-д
зулам ма-д
доккха
доккха
31:14
васкет даьд, амар даьд Оаха
васкет даьд, амар даьд Оаха
сагага
сагага
даьца-наьнаца дика хила аьнна
даьца-наьнаца дика хила аьнна
берах йолаш лелаваьв из
берах йолаш лелаваьв из
ший нанас
ший нанас
ийша хилар долаш
ийша хилар долаш
ийша хилара тlехь
*
ийша хилара тlехь
из наькхах даккхар
из наькхах даккхар
ши шу даьлча да
*
ши шу даьлча да
шукар де lа аьнна
*
шукар де lа аьнна
Сона а
Сона а
хьай даьна-нанна а
хьай даьна-нанна а
Сога да
Сога да
верзар
верзар
31:15
нагахь санна
нагахь санна
Ццу шинне хьона низ бой
Ццу шинне хьона низ бой
lа новкъост тохаргволаш
*
*
lа новкъост тохаргволаш
Соца
Соца
из хlама
из хlама
доацаш
доацаш
хьона
хьона
шийца
шийца
lилма
lилма
хlаьта
хlаьта
хьо мутlахьа ма хилалахь царна
хьо мутlахьа ма хилалахь царна
цу шиннена новкъост хилалахь
цу шиннена новкъост хилалахь
дунен чу
*
дунен чу
дикачунца
дикачунца
хьо тlехьавалахь
хьо тlехьавалахь
наькъа
наькъа
цу сага
цу сага
ше вийрзачун
ше вийрзачун
Сога
Сога
цул тlехьагlа
цул тlехьагlа
Сога да
Сога да
шун дерзар
шун дерзар
тlаккха Аз дувцаргда шуга
тlаккха Аз дувцаргда шуга
из хlама
из хlама
оаш деш хиннар
*
оаш деш хиннар
31:16
хlай са воlилг
хlай са воlилг
боккъал а из
боккъал а из
нагахь
нагахь
из хилча
из хилча
миссел, дозала
миссел, дозала
фийга
фийга
кlола
*
кlола
тlаккха из хилча
тlаккха из хилча
чхар юкъе
*
чхар юкъе
е
е
сигаленашка
*
сигаленашка
е
е
лаьтта
*
лаьтта
хьадоаладерг ма-д
хьадоаладерг ма-д
из
из
Аллахlа
Аллахlа
боккъал
боккъал
Аллахl
Аллахl
Кlаьда-Говза
Кlаьда-Говза
хlама Довзаш ма-в
хlама Довзаш ма-в
31:17
хlай са воlилг
хlай са воlилг
лоаттаделахь
лоаттаделахь
ламаз
ламаз
амар делахь
амар делахь
дикачунца
дикачунца
нахlи делахь
нахlи делахь
вочох
*
вочох
сатохалахь
сатохалахь
цу хlама тlехь
*
цу хlама тlехь
хьайга кхаьчача
хьайга кхаьчача
боккъал
боккъал
из
из
белхаех ма-д
*
белхаех ма-д
боккхача
боккхача
31:18
ма сеттаелахь
*
ма сеттаелахь
хьай басилг
хьай басилг
наха
наха
е ма
е ма
лелахь
лелахь
лаьтта
*
лаьтта
кура
кура
боккъал
боккъал
Аллахlа
Аллахlа
дукха везац
*
дукха везац
хlара
хlара
куреи
куреи
сонтеи вар
сонтеи вар
31:19
юкъера тем болаш хила хьо
юкъера тем болаш хила хьо
хьай боралгахь
*
хьай боралгахь
лаьгlъе lа
лаьгlъе lа
хьай оаз
*
хьай оаз
боккъал
боккъал
эггара ийрчагlа яр
эггара ийрчагlа яр
оазаех
оазаех
оаз ма я
оаз ма я
варий
варий
31:20
шоана дайнадеций
*
шоана дайнадеций
Аллахl хилар
*
Аллахl хилар
Ше мутlахьа даь
Ше мутlахьа даь
шоана
шоана
мел дар
мел дар
сигаленашка
*
сигаленашка
мел дар а
мел дар а
лаьтта
*
лаьтта
Ше шортта lотlадайта
Ше шортта lотlадайта
шоана
шоана
Ший ниlматаш
Ший ниlматаш
гуччахьа а
гуччахьа а
къайлагlа а
къайлагlа а
нахах ва
*
нахах ва
из
из
ше къувсар
ше къувсар
Аллахlагахь
*
Аллахlагахь
доацаш
доацаш
lилма
lилма
е
е
нийсадар а
нийсадар а
е
е
китаб а
китаб а
лире, нуре дола
лире, нуре дола