Хьаьша
Сурат
Сурат
24
Сурат
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Аят
1
Аят
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 64
Джуз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Сурат 24, Ан-Нур (Лур)
Аллахlа цlераца
*
Аллахlа цlераца
Къахетаме волча
Къахетаме волча
Къахетам беш волча
Къахетам беш волча
24:1
суврат да ер
суврат да ер
Оаха ше lодоссадаь
Оаха ше lодоссадаь
Оаха ше параз даь
Оаха ше параз даь
Оаха lодоссадаьд
Оаха lодоссадаьд
цу чу
цу чу
аяташ
аяташ
белггалдола
белггалдола
шо хургдолаш
шо хургдолаш
шоаш хьехаме доагlаш
шоаш хьехаме доагlаш
24:2
зина даь кхалсаги
зина даь кхалсаги
зина даь маlсаги
зина даь маlсаги
гlаж тоха оаш
гlаж тоха оаш
хlаранена
*
хlаранена
цу шиннех
цу шиннех
бlаь
бlаь
гlаж
гlаж
хlаьта
хlаьта
шо ма лоацалда
шо ма лоацалда
цу шиннех
цу шиннех
къахетаро
къахетаро
дингахь, хьукамгахь
*
дингахь, хьукамгахь
Аллахlа
Аллахlа
нагахь
нагахь
шо дале
шо дале
им дуллаш
им дуллаш
Аллахlацеи
Аллахlацеи
денцеи
денцеи
теххьарча
теххьарча
хьайоагlийла,
хьайоагlийла,
цу шиннена lазап луча метте
цу шиннена lазап луча метте
цхьа тоаба
цхьа тоаба
им диллачарех
*
им диллачарех
24:3
зина даьчо
зина даьчо
йоалаергьяц
*
йоалаергьяц
зина даьр мара
*
зина даьр мара
е
е
мушрик яр мара
мушрик яр мара
зина даь кхалсаг
зина даь кхалсаг
из югарг ма яц
*
из югарг ма яц
зина даьчо мара
*
зина даьчо мара
е
е
мушрико мара
мушрико мара
хьарам а даьд
хьарам а даьд
из
из
им диллачарна
*
им диллачарна
24:4
ужаш
ужаш
шоаш цlи тlакхоллараш
шоаш цlи тlакхоллараш
цlенача кхалнаха
цlенача кхалнаха
цул тlехьагlа
цул тlехьагlа
шоаш хьа ца воалавеш
*
шоаш хьа ца воалавеш
виъ
виъ
теш
теш
царна гlаж тоха оаш
царна гlаж тоха оаш
езтlкъа
езтlкъа
гlаж
гlаж
е
е
къоабал а ма делаш
къоабал а ма делаш
цар
цар
тешал
тешал
цlаккха а
цlаккха а
уж
уж
шоаш
шоаш
фасикъбараш а ба
фасикъбараш а ба
24:5
уж мел  боацараш
*
уж мел боацараш
шоаш тоба даь
шоаш тоба даь
цул тlехьагlа
*
*
цул тlехьагlа
шоай lамал тоаяьраш
шоай lамал тоаяьраш
боккъал а
боккъал а
Аллахl
Аллахl
Гешт деш
Гешт деш
Къахетаме ва
Къахетаме ва
24:6
ужаш
ужаш
шоаш во цlи тlакхоллараш
шоаш во цlи тlакхоллараш
шоай  исташта
шоай исташта
боацаш
*
боацаш
шоашта
шоашта
кхы тешаш
кхы тешаш
шоаш мара
*
шоаш мара
хlаьта тешал дар
хlаьта тешал дар
Царех цхьанне
Царех цхьанне
диазза
диазза
тешал дар да
тешал дар да
Аллахlаца
Аллахlаца
боккъала а ше
боккъала а ше
бакълучарех ма-в аьнна
*
бакълучарех ма-в аьнна
24:7
пхелагlдар
пхелагlдар
Аллахlа наlалт хилда
*
*
Аллахlа наlалт хилда
шийна алар да
шийна алар да
нагахь
нагахь
ше вале
ше вале
харцлувчарех
*
харцлувчарех
24:8
юхатох
юхатох
Цох
Цох
lазап
lазап
цо тешал даро
*
цо тешал даро
диазза
диазза
тешал дарца
тешал дарца
Аллахlаца
Аллахlаца
боккъал а из
боккъал а из
харцлучарех ма-в аьнна
*
харцлучарех ма-в аьнна
24:9
пхезлагlа
пхезлагlа
эгlазло хийла
*
эгlазло хийла
Аллахlа
Аллахlа
шийна тlа алар да
шийна тlа алар да
нагахь
нагахь
из вале
из вале
бакълувчарех
*
бакълувчарех
24:10
ецаре
ецаре
каморшалои
каморшалои
Аллахlа
Аллахlа
шоана тlа
шоана тlа
Цун къахетами
Цун къахетами
Аллахl хилар а
*
Аллахl хилар а
тоба Къоабалдеш
тоба Къоабалдеш
Говза
Говза
24:11
боккъал
боккъал
ужаш
ужаш
шоаш баьхкараш
шоаш баьхкараш
тlакхеллача харцонца
тlакхеллача харцонца
цхьа тоаба я
цхьа тоаба я
шух
шух
шоана ма мотталаш из
*
шоана ма мотталаш из
вон да аьнна
вон да аьнна
шоана
шоана
бакъда
бакъда
из
из
дикан да
дикан да
шоана
шоана
хlара
хlара
сага хургда
сага хургда
царех
царех
из хlама
из хlама
ше даьр
ше даьр
къинах
*
къинах
хlаьта из
хlаьта из
ше хьатlаийцар
ше хьатlаийцар
цох дукхагlдар
цох дукхагlдар
царех
царех
цунна хургда
цунна хургда
lазап
lазап
доккха
доккха
24:12
из шоана хезача хана
*
*
из шоана хезача хана
меттадалар
меттадалар
им диллача маlача наха а
им диллача маlача наха а
им диллача кхалнаха а
им диллача кхалнаха а
шоаех
шоаех
дикадар
дикадар
аьннадалара цар
аьннадалара цар
ер
ер
оап ба
оап ба
беллгала
беллгала
24:13
хьавоалавулара цар
*
хьавоалавулара цар
цу тlехьа
цу тlехьа
виъ
виъ
теш
теш
хlаьта
хlаьта
цар хьабоала ца бича
*
цар хьабоала ца бича
тешаш
тешаш
тlаккха уж
тlаккха уж
Аллахlа гарга
*
Аллахlа гарга
шоаш
шоаш
харцлувраш ма-б
харцлувраш ма-б
24:14
ецаре
ецаре
камоаршало а
камоаршало а
Аллахlа
Аллахlа
шоана тlа
шоана тlа
Цун къахетам а
Цун къахетам а
дуненчу а
*
дуненчу а
аьхартден чу а
аьхартден чу а
шух хьокхалург ма дар
шух хьокхалург ма дар
из хlама бахьан
из хlама бахьан
шо чудаха долча
*
шо чудаха долча
шийна чу
шийна чу
lазап
lазап
доккха
доккха
24:15
оаш из лувцача хана, дувцача хана
*
оаш из лувцача хана, дувцача хана
шоай метташца
шоай метташца
оаш дувца а дувцаш
оаш дувца а дувцаш
шоай багенашца
шоай багенашца
из хlама
из хlама
доацаш
доацаш
шоашта
шоашта
цох
цох
lилма
lилма
шоана из мотташ
шоана из мотташ
кlезига хlама да аьнна
кlезига хlама да аьнна
из а долаш
из а долаш
Аллахlа гарга
*
Аллахlа гарга
доккха
доккха
24:16
шоана из хезача хана
*
*
шоана из хезача хана
аьннадалара оаш:
аьннадалара оаш:
Тоам бац
*
Тоам бац
вайна
вайна
вай дувца
*
вай дувца
ер
ер
цlена ва Хьо
цlена ва Хьо
ер
ер
хоарцо я
хоарцо я
йоккха
йоккха
24:17
хьехар ду шоана
хьехар ду шоана
Аллахlа
Аллахlа
шо юхадерзаргдоацаш
*
шо юхадерзаргдоацаш
из   санна долчунга
из санна долчунга
цlаккха а
цlаккха а
нагахь
нагахь
шо дале
шо дале
им дилла
им дилла
24:18
белгал а ду
белгал а ду
Аллахlа
Аллахlа
шоана
шоана
аяташ
аяташ
Аллахl
Аллахl
Ховш ва
Ховш ва
Говза ва
Говза ва
24:19
боккъал
боккъал
ужаш
ужаш
шоашта дезараш
шоашта дезараш
даржар
*
даржар
бlеха хlама
бlеха хlама
им диллачарех, царна юкъе
*
*
им диллачарех, царна юкъе
царна хургда
царна хургда
lазап
lазап
лозавеш
лозавеш
дунен чу а
*
дунен чу а
аьхартден чу а
аьхартден чу а
Аллахl
Аллахl
ховш ва
ховш ва
хlаьта шо
хlаьта шо
ховш дац
*
ховш дац
24:20
ецаре
ецаре
камоаршал а
камоаршал а
Аллахlа
Аллахlа
шоана
шоана
Цун къахетам а
Цун къахетам а
Аллахl хилар а
*
Аллахl хилар а
чlоагlа къахетаме а
чlоагlа къахетаме а
къахетам беш а
къахетам беш а