Хьаьша
Сурат
Сурат
22
Сурат
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Аят
1
Аят
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 78
Джуз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Сурат 22, Аль-Хьадж (Хьажол)
Аллахlа цlераца
*
Аллахlа цlераца
Къахетаме волча
Къахетаме волча
Къахетам беш волча
Къахетам беш волча
22:1
Ва
Ва
нах!
нах!
кхера шо
кхера шо
шоай Даьлах
шоай Даьлах
даьра
даьра
агар
агар
къемат ден
къемат ден
хlама ма-д
хlама ма-д
доккха
доккха
22:2
дийнахьа
дийнахьа
из шоана гуча
из шоана гуча
йицлургья
йицлургья
хlара
хlара
накха хьокхаш яр
накха хьокхаш яр
ше накха хьекхачох
*
ше накха хьекхачох
lодергда
lодергда
хlара
хlара
берах йолчо
*
берах йолчо
ший бер
ший бер
хьона гургба
хьона гургба
нах
нах
беха болаш
беха болаш
уж боаццашехь
*
уж боаццашехь
беха
беха
цхьабакъда
цхьабакъда
lазап
lазап
Аллахlа
Аллахlа
чlоагlа да
чlоагlа да
22:3
нахах ба
*
нахах ба
цхьабараш
цхьабараш
шоаш къувсаш
шоаш къувсаш
Аллахlа хьаькъе
*
Аллахlа хьаькъе
доаццаше
доаццаше
lилма
lилма
шоаш тlехьабувлаш
шоаш тlехьабувлаш
хlара
хlара
шайтlа
шайтlа
духьал даьннача
духьал даьннача
22:4
яздаьд
яздаьд
цунна
цунна
болх ба аьнна
болх ба аьнна
моллагlа
моллагlа
из новкъост лаьцар
из новкъост лаьцар
боккъал а цо
боккъал а цо
тувлавергва из
тувлавергва из
вугарг а ва цо из
вугарг а ва цо из
lазапага
*
lазапага
жожагlата цlера
жожагlата цlера
22:5
ва
ва
нах
нах
нагахь
нагахь
шо дале
шо дале
шеконгахь
*
шеконгахь
гlовттадарах
*
гlовттадарах
хlаьта Оаха-м
хlаьта Оаха-м
хьакхеллад шо
хьакхеллад шо
лаьттах
*
лаьттах
цул тlехьагlа
цул тlехьагlа
тlадамах
*
тlадамах
цул тlехьагlа
цул тlехьагlа
доттаденнача цlийх
*
доттаденнача цlийх
цул тlехьагlа
цул тlехьагlа
дулха чlегилгах
*
дулха чlегилгах
кхоаччаш кеп теха а
кхоаччаш кеп теха а
кхоаччаш кеп тоханза а
*
кхоаччаш кеп тоханза а
Оаха белгалдергдолаш
Оаха белгалдергдолаш
шоана
шоана
Оаха соцаду
Оаха соцаду
керашка
*
керашка
из хlама
из хlама
Тхоашта ловр
Тхоашта ловр
ханага кхаччалца
*
ханага кхаччалца
оттаяь
оттаяь
цул тlехьагlа
цул тlехьагlа
арадоах Оаха шо
арадоах Оаха шо
бераш долаш
бераш долаш
цул тlехьагlа
цул тlехьагlа
шо кхоачаргдолаш
шо кхоачаргдолаш
кхийна нийсдаларга
кхийна нийсдаларга
шух ба
шух ба
ужаш
ужаш
дlакхолхабераш
дlакхолхабераш
шух ба
шух ба
ужаш
ужаш
шоаш берзабераш
шоаш берзабераш
эггара кlалвиса хулача
*
эггара кlалвиса хулача
вахара ханага
вахара ханага
цун ховргдоацаш
*
цун ховргдоацаш
ховш хинначул тlехьагlа
*
*
ховш хинначул тlехьагlа
хlама
хlама
хьона гу
хьона гу
лаьтта
лаьтта
докъаденна
докъаденна
тlаккха
тlаккха
Оаха дайтача
Оаха дайтача
цу тlа
цу тlа
хий, догlа
хий, догlа
тохалу из
тохалу из
айлу из
айлу из
хьатlадоалийт цо
хьатlадоалийт цо
хlара
*
хlара
баьцовгlа доакъош
баьцовгlа доакъош
хоза
хоза
22:6
из
из
хилар бахьан долаш да
хилар бахьан долаш да
Аллахl
Аллахl
Ше
Ше
Бакъ
Бакъ
Из йилар бахьан долаш а
Из йилар бахьан долаш а
Ше дийнбеш
Ше дийнбеш
байнараш
байнараш
Из хилар бахьан долаш а
Из хилар бахьан долаш а
масса
*
масса
хlаман
хlаман
низкхоачаш
низкхоачаш
22:7
хилар бахьан а
хилар бахьан а
къематди
къематди
доагlаргдолаш
доагlаргдолаш
йоацаш
йоацаш
цхьаккха а шеко
цхьаккха а шеко
шийгахь
шийгахь
хилар бахьан а
хилар бахьан а
Аллахl
Аллахl
Ше гlовттабергболаш
Ше гlовттабергболаш
ужаш
ужаш
кашарбараш
*
кашарбараш
22:8
нахах ва
*
нахах ва
цхьавар
цхьавар
ше къувсаш вар
ше къувсаш вар
Аллахlа хьаькъехьа
*
Аллахlа хьаькъехьа
доацаш
доацаш
lилма
lилма
е
е
нийсадар а
нийсадар а
е
е
китаб а
китаб а
сердал луш дола
сердал луш дола
22:9
берзабеш
берзабеш
ший оагlув
ший оагlув
ше тувлабергболаш
ше тувлабергболаш
наькъах
*
наькъах
Аллахlа
Аллахlа
цунна хургда
цунна хургда
дунен чу
*
дунен чу
сизаваккхар
сизаваккхар
цунга lовшийтаргда Оаха
цунга lовшийтаргда Оаха
дийнахьа
дийнахьа
къемат
къемат
lазап
lазап
цlера
цlера
22:10
из
из
из хlама бахьан долаш да
из хlама бахьан долаш да
ше хьалхадаьккхар
ше хьалхадаьккхар
хьа шин кулго
хьа шин кулго
воландаь а
воландаь а
Аллахl
Аллахl
Ше воацаш
Ше воацаш
Зулам деш
Зулам деш
лаьшта
лаьшта
22:11
нахах ва
*
нахах ва
цхьавар
цхьавар
ше lибадат деш вар
ше lибадат деш вар
Аллахlа
Аллахlа
шек волаш
*
шек волаш
нагахь
нагахь
цунга кхаьчача
цунга кхаьчача
дика
дика
тоам хул цунна
тоам хул цунна
цох
цох
нагахь
нагахь
цунга кхаьчача
цунга кхаьчача
зем, хало
зем, хало
тlакlалтlа воал из, юхаверз из
тlакlалтlа воал из, юхаверз из
ший юхь тlа
*
ший юхь тlа
доадаьд цо
доадаьд цо
дуне а
дуне а
аьхарте а
аьхарте а
из
из
ше ма яра
ше ма яра
доакъазло я
доакъазло я
белггала
белггала
22:12
кхайка из, lибадат ду цо
кхайка из, lибадат ду цо
вита
*
вита
Аллахl
Аллахl
цу хlаманга
цу хlаманга
шийна зе дергдоацачунга
*
шийна зе дергдоацачунга
цу хlаманга а
цу хlаманга а
шийна пайда а бергбоацачунга
*
шийна пайда а бергбоацачунга
из
из
ше ма дарра
ше ма дарра
тувлавалар да
тувлавалар да
гаьна
гаьна
22:13
кхайк из, lибадат ду цо
кхайк из, lибадат ду цо
цунга
цунга
ший зе
ший зе
гаргагlа долчунга
гаргагlа долчунга
ший пайдал
*
ший пайдал
ма во а ва-кх из
ма во а ва-кх из
гlонча
гlонча
ма во а ва-кх из
ма во а ва-кх из
новкъост а
новкъост а
22:14
боккъал
боккъал
Аллахlа
Аллахlа
чубохийтаргба
чубохийтаргба
ужаш
ужаш
им а дилла
им а дилла
шоаш яьраш
шоаш яьраш
цlена lамалаш
цlена lамалаш
ялсмала бешамашка
ялсмала бешамашка
лелаш
лелаш
кlалгlолла
*
кlалгlолла
хи-тоатолаш
хи-тоатолаш
боккъал
боккъал
Аллахl
Аллахl
Цо ду
Цо ду
из хlама
из хlама
Шийна ловр
Шийна ловр
22:15
из саг
из саг
ше хиннар
ше хиннар
шийна мотташ
шийна мотташ
цунна гlо дергдац аьнна
*
*
цунна гlо дергдац аьнна
Аллахlа
Аллахlа
дуненчуи
*
дуненчуи
аьхартен  чуи
аьхартен чуи
тохалба цо
тохалба цо
муш
муш
тховнах
*
тховнах
цул тlехьагlа
цул тlехьагlа
хьалъоллолва из
хьалъоллолва из
хlаьта хьожалва из
хlаьта хьожалва из
дlадоаккхаргдий
*
дlадоаккхаргдий
цун маькарлоно
цун маькарлоно
из хlама
из хlама
из эгlазвугашдар
из эгlазвугашдар
22:16
иштта
иштта
lодоссадаьд Оаха из
lодоссадаьд Оаха из
аяташ долаш
аяташ долаш
белггала
белггала
боккъал а
боккъал а
Аллахlа
Аллахlа
нийсву
нийсву
из саг
из саг
Шийна ловр
Шийна ловр
22:17
боккъал
боккъал
ужаш
ужаш
им диллараш
им диллараш
ужаш а
ужаш а
жугтий хиннараш
жугтий хиннараш
соабинаш а
соабинаш а
насараш а
насараш а
цlера кортбеттараш а
цlера кортбеттараш а
ужаш а
ужаш а
ширкал даьраш
ширкал даьраш
боккъал
боккъал
Аллахlа
Аллахlа
кхел ергья
кхел ергья
царна юкъе
царна юкъе
дийнахьа
дийнахьа
къемат
къемат
боккъал
боккъал
Аллахl
Аллахl
масса
*
масса
хlаман
хlаман
теш ма-в
теш ма-в
22:18
хьона гаций
*
хьона гаций
Аллахl хилар
*
Аллахl хилар
сужд деш
сужд деш
Шийна
Шийна
мел волчо
мел волчо
сигаленашка а
*
сигаленашка а
мел волчо а
мел волчо а
лаьтта
*
лаьтта
малхо а
малхо а
бетто а
бетто а
седкъий а
седкъий а
лоамаш а
лоамаш а
гаьнаш а
гаьнаш а
дийна мел дола хlамаш а
дийна мел дола хlамаш а
дукхабараш а
дукхабараш а
нахах
*
нахах
дукхабараш
дукхабараш
хьакъдолаш ба, сеца ба
хьакъдолаш ба, сеца ба
шоашта тlехь
шоашта тlехь
lазап
lазап
из саг
из саг
ше сизаваьккхар
ше сизаваьккхар
Аллахlа
Аллахlа
ма вац
ма вац
цунна
цунна
цхьаккха а
цхьаккха а
сий дергдар
сий дергдар
боккъал
боккъал
Аллахlа
Аллахlа
Цо ду
Цо ду
из хlама
из хlама
Шийна ловр
Шийна ловр
22:19
ераш шиъ
ераш шиъ
ши къовсамхо ва
ши къовсамхо ва
шоаш къовсабенна
шоаш къовсабенна
шоай Даьла хьаькъе
*
шоай Даьла хьаькъе
бакъда уж
бакъда уж
керастал даьраш
керастал даьраш
хоададергда, тегаргда
хоададергда, тегаргда
царна
царна
барзкъа
барзкъа
цlерах
*
цlерах
тlамехкадергда
тlамехкадергда
цар кортошта
*
*
цар кортошта
кlежяьккха хий
кlежяьккха хий
22:20
лоаларгда, доагаргда
лоаларгда, доагаргда
цунца
цунца
из хlама а
из хlама а
цар керашка дар
*
цар керашка дар
цар цlокаш а
цар цlокаш а